nauczanie ... jezyka polskiego w szkolach austriackich
Katalog wyszukanych fraz
 
Cytat
Jak wilk komarowi pomoże, to komar i konia zmoże. Adalberg
Strona początkowa NaturGreen naj KDC Narty Elan
 
  Witamy

wszystko o niczym

Temat: Prowokacyjne przedstawienie Superstar with Jesus Christ w By
Propaganda homoseksualna wchodzi do szkół Studenci z Opola chcą wystawiać w szkołach spektakl o królewiczu, który zamiast wybranki znalazł wybranka – donosi dziennik „Polska”, który kilka dni temu informował o bulwersujących planach aktywistów homoseksualnych wydawania w Polsce propagandowych bajek o pederastach. Na pomysł przygotowania spektaklu wpadła Marzanna Pogorzelska, nauczycielka języka angielskiego z I LO w Kędzierzynie-Koźlu. – Usłyszałam o tym, że takie ... dzieci tolerancji wobec innych” „Polska” przypomina, że o Pogorzelskiej głośno zrobiło się już w 2007 roku. Kobieta napisała wtedy do Romana Giertycha, ówczesnego ministra edukacji, list otwarty, w którym sprzeciwiła się - jak uznała - promowanej przez niego polityce nietolerancji wobec osób homoseksualnych. Studenci wystawią holenderską bajkę o homoseksualistach zatytułowaną "King and King", która została przetłumaczona na język angielski i wydana m.in. ... dotrzeć do szkół na każdym poziomie nauczania. - Zobaczymy, który dyrektor odważy się wystawić sztukę - zastanawia się prowokacyjnie Pogorzelska. W przesłanym oświadczeniu MEN wyjaśnia, że decyzja o tym, czy przedstawienie zostanie wystawione w szkole, należy do jej dyrektora. Spektakl "King and King" wystawiany jest już m.in. w austriackich szkołach – informuje dziennik „Polska”. Źródło: polskatimes.pl http://www.piotrskarga.pl...informacje.html
Źródło: forum.dlapolski.pl/viewtopic.php?t=618Temat: POMOCY!!!
jest wiele rzeczy np: Ignacy Kozielewski (ur. 15 stycznia 1882 w Starzenicach, zm. 1 lipca 1964) - współtwórca harcerstwa polskiego, pedagog, autor prac popularnonaukowych. W 1903 roku zaczął studiować prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Został jednocześnie aktywnym działaczem Związku Młodzieży Polskiej (Zet). Organizował strajki szkolne w 1905 roku, publikował antycarskie artykuły w czasopismach Znicz (1906) i Baczność (1907). W związku z tym miał ... samodzielnie prowadził od 1912 roku. w latach 1911-1914 prowadził kursy instruktorskie organizowane przez Naczelną Komendę w Skolem. Po zawieszeniu pisma przez władze austriackie kontynuował pracę redakcyjną w czasopismach harcerskich Życie Nowe (1915) i Orka (1916). W 1918 roku Kozielewski znów został instruktorem kursów harcerskich. Jednocześnie wydał dwie publikacje historyczne (Zawisza Czarny z Grabowa i Pierwsza Szkoła Wojskowa w Polsce). Od 1919 poświęcił się pracy naukowej, aby w 1923 uzyskać tytuł doktora nauk humanistycznych. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, w wolnych chwilach pisząc wiersze o pięknie przyrody. W dwudziestoleciu międzywojennym był ... krzyż papieski pro Ecclesia et Pontiffice (1938). W czasie okupacji, z racji na wiek nie mogąc walczyć, prowadził tajne nauczanie, kolportował podziemną prasę. W 1945 roku przesłuchiwany za głoszenie antybolszewickich haseł został zobowiązany do opuszczenia Warszawy. Powrócił w rodzinne strony, do Mostowa później do Krzepic, gdzie w miejscowym gimnazjum uczył języka polskiego i rosyjskiego. U schyłku życia powrócił do pisania. Opublikował Słowniczek wyrazów o podobnym brzmieniu, a odmiennym znaczeniu w języku rosyjskim i polskim oraz monografię Sześć wieków Krzepic. Jego dziewięciozwrotkowy wiersz Wszystko co nasze, opublikowany w 1911 w numerze Skauta, do którego refren dopisała później Olga Drahonowska-Małkowska jest oficjalnym hymnem ZHP od 1918 roku. Ponownie od 1956 roku na Zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego w Łodzi został przyjęty jako hymn ZHP. Pieśń ta jest...
Źródło: zhpczestochowa.fora.pl/a/a,136.html


Temat: Pedagogika
ideom wywrotowym i rewolucjom Elementarne szkolnictwo ludowe · szkoła ludowa przekształca się elementarną szkołę pierwszego stopnia · dwa stanowiska w kwestii realizacji wykształcenia: 1) 1) ekstensywne, zamierzające do szybkiego uczenia się jak największej liczby dzieci, ale powierzchownego, wyrażającego się tzw. systemie monitorialnym (Andrew Bell i Joseph Lancaster Anglia; metoda wzajemnego nauczania się dzieci, system powierzchowny i tani) 2) 2) indywidualizujące, zamierzające do nauczania pogłębionego (Pestalozzi; przemyślane metody nauczania i opieki; powszechna ogólnokształcąca szkoła początkowa) Neohumanistyczne szkoły średnie i wyższe Gimnazja klasyczne · szkolnictwo ludowe- rozwija się opornie, średnie- rozwój ekstensywny i intensywny; wykształcenie średnie staje się niezbędne w życiu kulturalnym jak i gospodarczo – politycznym · najlepszy typ szkoły średniej XIX w.- gimnazjum humanistyczne (gimnazjum klasyczne); wynik popularności filozofii neohumanistycznej (sięgnięcie do wzorców antycznych); · Niemcy: Wilhelm von Humboldt - nowe programy dla gimnazjum, wyższy poziom wykształcenia profesorów gimnazjalnych; egzamin dojrzałości jako dowód ukończenia gimnazjum i warunek umożliwiający wstęp na uniwersytet; · Francja: szkoła średnia- liceum; · Anglia: Thomas Arnold: prywatna internatowa klasyczna szkoła, ... podłożu gospodarczym Uniwersytet · Rozwój powodowany przez m.in. nowe potrzeby w organizacji państw i życia publicznego, rozwój nauk i techniki; · Dwa typy uniwersytetów: § Francuski- wyższych szkół specjalistyczne (kształciły dla państwa urzędników, lekarzy, nauczycieli itp.); nie przyjęły się w Europie § Niemiecki- uniwersytet jako instytucja badawcza i szkoła najwyższa, wolność poglądów, przekonań. Zadania tego typu uniwersytetów: § rozwijać badania naukowe i pielęgnować atmosferę twórczości naukowej § kształcić ... wielu specjalnościach Szkolnictwo w Polsce · o szkolnictwie w XIX wieku decydowały państwa zaborcze · ich wspólnym celem było tłumienie polskich aspiracji politycznych i narodowych (germanizacja, rusyfikacja) · Zabór rosyjski § urząd ministra- Adam Jerzy ... filologiczny, mechaniczny, lekarski § Stanisław Staszic- szkoły dokształcające dla robotników i rzemieślników, początek szkolnictwa zawodowego § w 1816 r. otwiera się Uniwersytet Warszawski § Jan Władysław Dawid- wybitny pedagog; m.in. propaguje psychologię i pedagogikę ... § Szkolnictwo polskie istnieje w charakterze szkolnictwa prywatnego lub nauczania domowego, schodzi do podziemi § Powstaje tzw. Uniwersytet Latający, organizujący tajne wykłady w mieszkaniach prywatnych. Wykłady prowadzili znani uczeni, pisarze, pedagogowie § po strajku szkolnym powstaje Towarzystwo Kursów Naukowych § Zabór pruski § Bezwzględna germanizacja, także życia publicznego § Ewaryst Estkowski- powołał do życia Polskie Towarzystwo Pedagogiczne; założył i redagował czasopismo „Szkoła Polska” § powstają tajne organizacje młodzieżowe i kółka samokształceniowe § bunt dzieci- Września 1901 § Bronisław Ferdynand Trentowski- propaguje polską pedagogikę epoki romantyzmu- chce wychowywać ludzi czynu, patriotów, by realizowali misję narodu § Brak uczelni wyższych § Główny ośrodek naukowy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk § Zabór austriacki § Wczesny okres: germanizacja § Po przekształceniu monarchii szeroka autonomia- możność rozwoju kultury narodowej, w tym szkolnictwa polskiego. § Józef Dielecki- nadzór pedagogiczny § Polski jako język wykładowy § szkoła ludowa obowiązkowa...
Źródło: filologiapolskakalisz.fora.pl/a/a,91.html


Temat: materiały na egz... mogą się przydać;)
SZKOŁA EUROPEJSKA W WIEKU XIX - przyczyny rozwoju szkół: następstwa Wielkiej Rewolucji Francuskiej nurt liberalizmu: każdy człowiek jest z natury wolny i odpowiedzialny za siebie; rodzący się przemysł  siła roboczapoczątki ... szkoła ludowa o charakterze zachowawczym oparta na religii, w duchu posłuszeństwa klasy panującej 2. szkoła elementarna pełnowartościowa, w miastach, dla bogatych, otwierająca perspektywy dobrej edukacji J.H Pestalozzi- autor nowoczesnej koncepcji nauczania podstawowego 2 KONCEPCJE SZKOŁY ŚREDNIEJ: 1. GIMNAZJUM HUMANISTYCZNE (NEOKLASYCZNE): powstaje w Niemczech; okoliczności powstania: potrzeba odnowy moralnej po Wielkiej rewolucji Francuskiej i Napoleonie, oderwanie od brutalnej rzeczywistości; Wilhelm von Humboldt- podjął się tworzenia gimnazjum humanistycznego w Prusach łącząc ją z koncepcją uniwersytetu w Berlinie; podstawy: języki klasyczne (greka, łacina), gramatyka, interpretacje dzieł klasycznych budowa sił moralnych; 1820 r.- egzamin na nauczyciela szkół średnich; 1812 r.- wprowadzenie matury; teoretykiem w obszarze dydaktyki J.F Herbart- tworzy system dydaktyczny; ideał: kształtowanie silnych i moralnych charakterów. 2. GIMNAZJUM REALNE: powstaje na bazie szkół realnych cieszących się poparciem mieszczaństwa; program oparty o nauki przyrodnicze i języki nowożytne; ideolog szkół średnich- H.SPENCER- przenosi na społeczeństwo prawa rządzące światem zwierząt i roślin DARWINIZM, przekreśla humanistyczną szkołę; 5 ważnych umiejętności wiedzy: 1. ... J. DEWEY (1859- 1952)- zakłada w Chicago szkołę eksperymentalną; próbuje w niej zastąpić nauczanie przez mówienie nauczaniem przez działanie krytyka szkoły humanistycznej w USA; proponuje by dokonywać przewrotu kopernikańskiego w oświacie (uczeń w centrum); chce aby podstawową aktywnością szkoły było uczenie się ucznia, a nie nauczanie go indywidualna aktywność ucznia. -Przyczyny koncepcji: filozofia pragmatyczna w USA- użyteczność wiedzy, „Kryterium prawdziwości wiedzy człowieka jest ich skuteczność i sukcesy w działaniu”; Dewey rezygnuje z tradycyjnego nauczania i organizuje zajęcia integracja wiedzy szkolnej’ zmienia stopnie formalne i zastępuje je kolejnymi fazami rozwiązywania problemowego: 1. sytuacja problemowa ... i pedagogiki pracy- triumfy odnosi w okresie międzywojennym. 3. SZKOŁA PRACY TWÓRCZEJ H. ROGIDA- cechy: uczniowie przebywają przede wszystkim w warsztatach i laboratoriach; przyzwyczajani są do korzystania z bibliotek; dużo swobody w zakresie swoich zainteresowań; współpraca z nauczycielem- doradcą; rezygnacja z tradycyjnego nauczania; samorząd uczniowski- duża rola, kształtuje społeczne podstawy; dużą wagę przywiązywano do pracy zespołowej uczniów. OŚWIATA I SZKOLNICTWO W POLSCE 1918- 1939 R. • Sytuacja oświatowa po odzyskaniu niepodległości: szkolnictwo funkcjonujące według różnych założeń (zaborowe) PRUSY: obowiązek szkolny realizowało 99% dzieci, 8-letnia szkoła obowiązkowa AUSTRIA: istnieje obowiązek szkolne, ale nie jest tak egzekwowany, 1. szkoła ludowa 2. szkoła powszechna  nierówność ROSJA: nie istnieje obowiązek szkolny (dzieci chłopskie nie chodzą)  ogrom analfabetyzmu Galicja kształci tylko nauczycieli polskich (kobiety i mężczyzn) • PRZEBIEG UNIFIKACJI: 1917 r.- powstaje Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego; 1918 r.- przejmowanie byłych dzielnic austriackich; 1921 r.- pełna unifikacja w RP administracji szkolnej  utworzenie kuratoriów okręgów szkolnych, na czele stanęli ... projektów ustaw szkolnych obowiązujących w RP - ustalenia: szkoła powszechna ma być 7- letnia i jednolita; ustrój i organizacja szkolnictwa powinny być oparte na jednolitych podstawach organizacyjnych, zgodne z właściwościami psychicznymi narodu, powinna znajdował się pod kierownictwem organów państwowych, mieć należne miejsce. • Kształcenie nauczycieli: powinno obejmować 2 okresy: 1. kształcenie ogólne (program szkoły ogólnokształcącej) 2. kształcenie zawodowe w szkole pedagogicznej o charakterze wyższej szkoły zawodowej; kształcenie nauczycieli szkół średnich miało być na uniwersytetach • USTRÓJ SZKOLNY DO 1932 r.- ustrój ten regulował dekret z 1919 r. o obowiązku szkolnym dzieci od 7-14 roku życia....
Źródło: pedagogikaeni.fora.pl/a/a,43.html


Temat: Tradycje niepodległosciowe
Można powiedzieć, że kwestia zaborów i odzyskania niepodległości przez Polskę została mocno zmitologizowana. Często można spotkać się ze stwierdzeniem - powtarzanym nawet w opracowaniach typu podręczniki szkolne - że Polska zniknęła z map Europy na 123 lata. Często przedstawia się polskie powstania - listopadowe i styczniowe -jako bohaterskie zrywy przeciwko okrutnym zaborczym ciemiężycielom. Niektórzy widzą coś wyjątkowego w tym, że Polska na wiele lat utraciła byt państwowy. Tymczasem to wszystko są tylko mity. Po pierwsze: w 1795 państwo polskie co prawda zostało zlikwidowane wspólnymi siłami Austrii, Rosji i Prus, ale nie na 123 ... Księstwa Warszawskiego i później Królestwa Polskiego i jednocześnie twierdzić, że Polska była w tym czasie pod zaborami. Bo jakoś nie spotkałem się z opiniami, jakoby Księstwo było pod zaborem francuskim. Natomiast Królestwo Polskie (Kongresowe) w latach 1815-1831 miało praktycznie tak samo szeroką autonomię, jak wcześniejsze Księstwo Warszawskie - tak jak ono miało własny sejm, rząd, wojsko, walutę, konstytucję, język polski jako urzędowy ... I, w momencie utworzenia kongresowego Królestwa Polskiego i nadania konstytucji, był kochany przez Polaków nie mniej niż Napoleon - a może nawet bardziej. Nawiasem mówiąc, to właśnie car Aleksander I założył ... Polski - Aleksandra I Romanowa oraz jego następcy - Mikołaja I Romanowa), był dowódcą polskiej - a nie rosyjskiej - armii - z polskimi mundurami, polską kadrą oficerską i wydawaniem komend w języku polskim. Tak samo car Mikołaj I został 25 stycznia 1831 zdetronizowany jako król Polski (na którego koronował się w Warszawie 24 maja 1829), a nie jako car rosyjski - mimo że nim też był. Później, od 5/6 lutego 1831, czyli od wkroczenia wojsk rosyjskich do Królestwa Polskiego, "powstanie listopadowe" było tak naprawdę wojną polsko-rosyjską. Gdyby nie detronizacja cara jako króla Polski i gdyby nie wszczęcie wojny z Rosją, car Mikołaj I nie zniósłby po jej zakończeniu konstytucji z 1815 na rzecz Statutu Organicznego, który de facto pozbawiał Polskę autonomii i przyłączał ją do Rosji - bo nie miałby ku temu powodu. Z tego względu należy uznać, że "powstanie listopadowe" było wielkim błędem i doprowadziło tylko do niepotrzebnego rozlewu krwi, zniknięcia Polski z mapy Europy i znacznego zaostrzenia kursu cara wobec ziem polskich. Gdyby nie to - kongresowe Królestwo Polskie najprawdopodobniej przetrwałoby w swoich granicach do 1914 roku. Powstanie styczniowe - wybuchło w najmniej odpowiednim momencie - w chwili, kiedy Polska, po śmierci Mikołaja I i jego namiestnika Iwana Paskiewicza, zaczęła odzyskiwać autonomię - za sprawą Aleksandra Wielopolskiego, który mimo że zrobił dla Polski wiele, ... do przykręcenia śruby przez cara. Trudno o większe szkodnictwo narodowe. I wreszcie - nie ma nic wyjątkowego w tym, że Polska zniknęła z map Europy - bo tak działo się z wieloma państwami - i niektóre traciły swoją podmiotowość na znacznie dłuższy czas niż Polska. Np. Grecja została podbita przez Turków w latach 1458-60, a odzyskała niepodległość w 1821-30. Węgry utraciły niepodległość ... pół-mitem jest twierdzenie, jakoby najwiękze swobody mieli Polacy w zaborze austriackim. Jest to prawdą, ale tylko i wyłącznie do okresu od roku 1861 do lat I wojny światowej - ponieważ wcześniej zabór austriacki wcale nie wyróżniał się łagodnym traktowaniem Polaków - a w latach 1795-1809 nawet przeciwnie. W latach 1815-1831 największe swobody mieli Polacy w "zaborze" rosyjskim, czyli w Królestwie Polskim. "Wolne ... tylko do czasu, bo już w 1819 zaczęło się to zmieniać na gorsze) była możliwość nauczania w języku polskim w większości szkół i częściowego używania języka polskiego w urzędach i sądach - choć w sądach już w 1819 wprowadzono w 1819 język niemiecki, a w 1832 całkowicie pozbawiono Polsków prawa do własnego języka w życiu publicznym. Wobec powyższego, zastanawia mnie, co właściwie...
Źródło: forum.polityka.org.pl/viewtopic.php?t=3400comp
wszystko o niczymnajwiecej witaminy maja polskie dziewczyny i herbatka mietowaNarodowy Bank polski-emisja monet okolicznosciowychNazwa firmy Polskie Linie lotnicze malowana jestNarodowy Bank Polski oddzial w Krakowienajładniejsze dziewczyny nie tylko z Polski zdjęciaNajlepszy Translator techniczny angielsko polskiNarodowy Bank Polski oddział WroclawNauka czytania trudnych polskich głoseknaordowy Bank Polski Portal edukacyjnyNajlepsze polskie seriale komediowe Forum sony ericcson
cs 16 download full version
Boom, Dirk van den Kaiserkrie Die Flucht
hamownia accord f20z1
pony massey ferguson
tatuaże galeria skorpiony
Link
Cytat

Gdyby ciało było nikczemne, bóg nie przewidziałby dla niego zmartwychwstania. Julien Green
Ex se natus - zrodzony z samego siebie (zawdzięczający wszystko sobie). Tacyt
Ekonomista czyta spis potraw od prawej strony. Kawusia
Gdy nadchodzi świt, trudno walczyć przeciw nocy, która przyjdzie. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)
Gdy się zobaczyło tylko piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi. Albert Camus (1913-1960)

Valid HTML 4.01 Transitional

Free website template provided by freeweblooks.com